تابستان 1398 پروژه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

بستان در این پروژه که حاصل همکاری گروه اجتماعی کیانا، سازمان ملل و اداره اتباع وزارت کشور میباشد، تامین مکان کارگاه توسط شرکت آرین رشد افزا(آرا) انجام پذیرفت و بیش از 50 خانم سرپرست خانوار در زمینه خیاطی مشغول فعالیت شدند.       آذر ماه 1398 توسط اداره اتباع سازمان ملل متحد از فعالیت […]