اجتناب از آلودگی متقاطع در جوجه کشی

اجتناب از آلودگی متقاطع در جوجه کشی به علت جایگاه مرکزی فی ما بین فارم های مادر و سالن های تولیدی گوشت و تخم مرغ طیور، بهینه سازی بهداشت جوجه کشی نقش حیاتی و کلیدی در پیشگیری از گسترش عوامل بیماری زا و زنجیره با ارزش طیور ایفا می کند. مطلوب سازی بهداشت جوجه کشی […]