مهلت ارسال اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های سوم [ پاییز ] و چهارم سال ۱۳۹۹ به مدت یک ماه تمدید شده است

ظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۹۹ که قرار بود ۱۵ دی ماه سال جاری ارائه شود تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شده است. ▫️همچنین اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان ۹۹ که طبق قانون باید در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارسال شود تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تمدید […]