تولید

محصـولات تولید
کنسانتره بوقلمون 5% نوع A.B.C.D رشد افزا

انواع پریمکس های تک ویتامینه برای طیور

مکمل های معدنی و ویتامینه مرغ گوشتی، تخمگذار ، مرغ مادر و سایر طیور

مکمل های معدنی و ویتامینه مرغ گوشتی، تخمگذار ، مرغ مادر و سایر طیور

کنسانتره بوقلمون 5% نوع A.B.C.D رشد افزا

کنسانتره بوقلمون 5% نوع A.B.C.D رشد افزا

کنسانتره تخمگذار پولت

کنسانتره تخمگذار پولت 2.5% و 5% نوع A و B رشدافزا

کنسانتره 2.5% گوشتی

کنسانتره 2.5% گوشتی تک مرحله ای اپتیمم

کنسانتره گوشتی

کنسانتره گوشتی 2/5%و5% نوع AوBویژه رشدافزا