تاثیر باسیلوسسابتلیس بر روی ساختار روده‌ای و میکروفلور:

این مطالعه درچین(گزارش علمی 8-15358) به تاثیرات باسیلوسسابتلیسDSM 32315 بر روی ساختار روده و ترکیب میکروبیولوژیک در جوجه‌های گوشتی پرداخته است. باسیلوسسابتلیس اضافه شده به خوراک می‌تواند متوسط وزن بدن، میانگین افزایش وزن روزانه و همچنین ارتفاع ویلی ونسبت عمق کریپت به ارتفاع روده‌ی دراز را افزایش بدهد. تعداد افزایش یافته‌ی باکتری‌های Firmicutes و سطوح […]