خروس های مادر تخم گذار تولک بری شده

این مطالعه پاکستانی اثرات ویتامین C و E، پروبیوتیک ها، پروتئین خام پایین و اثرات ترکیبی شان را بر روی نشانگرهای زیستی سلامت از جمله سطح کل آنتی اکسیدانت ها، هوموسیستئین، پارااوکسوناز، آریل استراز، سرولوپلاسمین و آنزیم های کبدی در خروس های مادر تخم گذار پس از تولک بری بررسی کرد.

نشان داده شده که ویتامین C وE  در باز خوانی شرایط بهتر سلامتی و بهبود ناشی از استرس های اکسیداتیو که در اثر تولک بری اجباری ایجاد می شود، بسیار سودمند هستند. پروبیوتیکها به اصلاح برخی پارامترها همچون پارااوکسوناز و سرلوپلاسمین کمک کردند. درمان های ترکیبی نیز اثرات مثبت سودمند ارایه دادند.

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت دی و بهمن 97