گرگان. امرداد 1397 نمایشگاه دام، طیور، شیلات و آبزیان.