معضلات بیشتر در کیفیت گوشت جوجه های گوشتی سنگین

در سال های اخیر، چندین مطالعه در خصوص افزایش وقوع ناهنجاری ها و موارد غیر طبیعی جدید در ماهیچه های سینه جوجه گوشتی گزارش شده است. این مورد شامل لخت شدن سفید فام و سینه چوبی شکل است.
آزمایشی جهت ارزیابی تاّثیر این ناهنجاری ها روی صفات کیفی و ترکیبات شیمیایی گوشت سینه جوجه های گوشتی سنگین وزن جنس نر انجام شده است. برای این منظور، عضلات پکتورالیس ماژور پرندگانی که تحت شرایط یکسان پرورش یافته بودند به صورت تصادفی جمع آوری شدند و به صورت سه گروه درجه بندی و آنالیز شدند. هم چنین این تحقیقات در گوشت سینه ترد شده و ترد نشده، خصوصیاتی از جمله رنگ، pH، اتلاف وزن پس از آب کشی و ترکیبات شیمیایی را در بر می گرفت. گوشت فیله سینه جوجه های گوشتی سنگین وزن که تحت سیستم های پرورشی دقیق تولید شدند، سابقه جراحت داشتند که بر روی ترکیبات شیمیای گوشت بازتاب و اثر گذاشت و ظرفیت اتصال نگه داری آب را در گوشت، آسیب رساند.

منبع: دنیای کشت صنعت، شهریور 94