برگزاری سمینار علمی آموزشی

مشهد بهمن 1389 برگزاری سمینار علمی آموزشی و بازدید از واحد پرورش