فیبر در تغذیه طیور

فیبر در تغذیه طیور به عنوان عامل رقیق کننده جیره شناخته می شود که دارای اثرات منفی بر دریافت آزادانه انرژی خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی است،

با این حال مطالعات جدید نشان می دهد مقدار متعادل فیبر در جیره مزایای زیر را به همراه دارد:

ارتقاء عملکرد سنگدان

بهبود هضم پذیری مواد غذایی غیرفیبری

افزایش سلامت در طول دستگاه گوارش

افزایش بازدهی رشد

تاثیرات اصلی فیبر بر متغیر های تولیدی پرنده از طریق مکانیسم های زیر میباشد:

سرعت عبور مواد خوراکی و توسعه اندام های داخلی

ترشح اسید، نمک های صفراوی و آنزیم های هاضم و بهبود هضم پذیری

مصرف خوراک و بازدهی تولید

سلامت روده و انسجام دیواره موکوزی

 رفتار پرنده و رشد میکروبی

در عمل تاثیربکارگیری فیبر خوراک بر متغییرهای فوق تحت تاثیرشرایط مدیریت پرورش و تغذیه عملی شامل موارد زیر میباشد:

شرایط پرورش و دسترسی پرنده به مواد بستر(پرورش روی بستر یا در قفس)

شکل ظاهری خوراک(مش یا پلت)

ترکیب جیره پایه ( نوع غلات، نوع و سطح چربی، فیبر خوراک) وضعیت سلامت پرنده (شرایط بهداشتی، بروز بیماری ها و ناهنجاری های گوارشی)

ترجمه و تحقیق مهندس میثم دادپور(تیم علمی آرین رشد افزا(آرا))