سدیم بی کربنات

مزیت افزودن سدیم بی کربنات بر روی کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغان تخم گذار بسته به سن متغیر است. علاوه بر افزایش ترشح کلسیم در غدد پوسته ساز، آن ممکن است جذب کلسیم را در روده یا کلیه بهبود بخشد.
در این مقاله چینی نشان داده شده است که مکمل سدیم بی کربنات هزینه تولید تخم مرغ هایی با وزن پایین تر را مطلوب ساخت. افزایش ضخامت پوسته تخم مرغ هیچ ارتباطی با شکل گیری اضافی پوسته تخم مرغ نداشت.
مکمل سدیم بی کربنات در هفته 35 ام، پروتئین کالبیندین – d28k موجود در دوازدهه را افزایش داد که این پروتئین با ابقا و تعادل بیشتر کلسیم همکاری و مشارکت دارد.
نتیجه گیری شد که مکمل سازی با 3 گرم سدیم بی کربنات در هر کیلوگرم خوراک همراه با در معرض قرارگیری نور مداوم، جذب کلسیم و کیفیت پوسته تخم مرغ را در طول پیک تولید بهبود می بخشد ولی نه در انتهای دوره تولید.

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت، شماره 16، دی و بهمن ماه 96