درجه مکونیوم در انکوباسیون

اگر جوجه ها برای مدت طولانی در هچر باقی بمانند، در سالن های پرورش جوجه گوشتی به خوبی رشد نمی کنند. یک روش خوب برای گفتن این که آیا این موضوع اتفاق می افتد، این است که تعداد تخم¬مرغ¬هایی که با مکونیوم (لکه های سبز کثیف حاصله از جوجه) در سبدهای هچر باقی می مانند، بدانیم. برای پیدا کردن درجه مکونیوم سالن تان، 5 عدد از کثیف ترین تخم مرغ ها را از 5 سینی هچر از هر گله انتخاب و جدا کنید. بعد از این که جوجه ها از هچر خارج شدند، فوراً تخم مرغ ها را انتخاب کنید. تخم مرغ ها را با اعداد 1 تا 5 درجه بندی کنید: 1- تمیز 2- تقریبا تمیز 3- کمی لکه دار 4- لکه دار 5- کثیف. اگر کثیف ترین تخم مرغ ها دارای درجه 4، 5 هستند، پس جوجه ها برای مدت طولانی در هچر باقی مانده اند و بنابراین، ورود محموله و دسته بعدی را تا 3 ساعت به تاخیر بیندازید. در حالی که این تخم مرغ ها در طول 3 هفته تفریخ می شوند،یک دفترچه یادداشت برای بازبینی مجدد درست کنید. وقتی که شما آن ها را بعد از 3 هفته بازبینی و نظارت کردید، اگر هنوز تخم مرغ هایی با درجه 4 یا 5 وجود داشتند، شما نیاز خواهید داشت که محموله بعدی را 3 ساعت بیشتر به تاخیر بیندازید. اگر همه تخم مرغ ها تمیز بودند، بازبینی و نظارت کنید که آیا کل زمان انکوباسیونتان خیلی کوتاه نیست؟ این مورد به وسیله جوجه های خیس در هر سبد هچر مشخص خواهد شد و اگر خیلی کوتاه باشد وجود جنین های زنده نوک زده بیانگر آن خواهد بود.
اگر درجه مکونیوم گله تان از یک سینی به سینی دیگر مختلف باشد، ممکن است دمای سترها متفاوت باشد. از درجه مکونیوم برای تصحیح زمان آغاز و استقرار تخم مرغ ها استفاده کنید تا این که تعداد تخم مرغ های تمیز در هر سینی بارزتر شود. به خاطر داشته باشید که هر هچر (سن گله، سن تخم مرغ و فصل گرمی همگی می توانند بر روی زمان کل انکوباسیون تاثیر گذارند) را بازبینی و نظارت کنید.

منبع نشریه کشت و صنعت شماره 109 مهر و آبان