افزایش تخم مرغ در آسیا

تولید تخم مرغ در آسیا 388 درصد افزایش یافت

به نقل از سازمان خواربار جهانی (فائو) فرآوری 70 درصد تخم مرغ جهان در کشورهای چین، روسیه، آمریکا، مکزیک، برزیل، اکراین، ترکیه، هندوستان، اندونزی و ژاپن تولید می شود. چین به تنهایی 39 درصد تخم مرغ عالم را تولید می کند و پس متعلق به آمریکا 8 درصد ، هندوستان 5 درصد، روسیه، مکزیک، برزیل، ژاپن هر کدام 3 درصد، اندونزی و اکراین هر کدام 2 درصد و ترکیه 1 درصد تخم مرغ جهان را فرآوری می کنند . بر اساس گزارش فائو 83 درصد صادرات تخم مرغ با پوسته، 14 درصد به صورت مایع و 3 درصد به صورت خشک انجام می شود. کل حجم صادرات تخم مرغ در جهان 2،2 میلیون تن است. طبق گزارش فائو در ناحیه آسیا سرانه تولید تخم مرغ در آسیای مرکزی 4 عدد، در آسیای شرقی 12 عدد، آسیای جنوبی 2 عدد، آسیای جنوب شرقی و آسیای غربی 4 شماره است. به گزارش فارس، بیش از یک میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که بیش از احتیاج مملکت است و همواره به علت نبودن صنایع فرآوری و صنایع تبدیل آن ها به تخم مرغ مایع و خشک در گویه صادرات این محصول مملکت با دشواری ها زیادی روبرو است. مدت موعد ماندگاری ناچیز تخم مرغ و شرایط سخت حمل و نقل امکان صادرات را کمتر می کند.