تاثیرات اندازه ذرات پودر آهک

مطالعه ای در کشور ترکیه به بررسی تاثیرات اندازه ذرات پودر آهک (کمتر از 22-22.5 و بیش از 5 میلی متر) و میزان فسفر قابل دسترس (44/.، 55/0و 66/0 در صد) در جیره مرغان تخم گذار، بر روی عملکرد طیور، کیفیت پوسته تخم مرغ و دفع مواد معدنی پرداخت.
اندازه ذرات و میزان فسفر قابل دسترس تاثیر معنی داری بر روی بازده خوراک، وزن تخم مرغ،خصوصیات پوسته و تجمع فسفر و منیزیم در پوسته تخم مرغ نداشت. با این وجود، ذرات بزرگ تر به طور معنی داری حجم و تولید تخم مرغ، مصرف خوراک و میزان کلسیم پوسته را کاهش ولی دفع منیزیم را افزایش داد.
با 44% درصد فسفر قابل دسترس ، مصرف خوراک و دفع کلسیم کاهش داشت، در حالی که تجمع کلسیم در پوسته تخم مرغ افزایش داشت و با 66% درصد فسفر قابل دسترس، دفع فسسفر به طور معنی داری افزایش یافت.
ترکیب مطلوب، ذرات ریز پودرآهک و 44% درصد فسفر قابل دسترس است.

منبع نشریه دنیای کشت و صنعت شماره 108 مرداد 97