اندازه ذرات خوراک برای مرغان تخم گذار

آزمایشی در کشور ترکیه در مورد تاثیرات خوراک(مش ، گرامبل یا پلت) و اندازه غربال بر روی عملکرد مرغان تخم گذار، کیفیت تخم مرغ ، اندازه اندام ها و PH سنگدان انجام شد. ویژگی های کیفی تخم مرغ در اثر شکل خوراک یا اندازه غربال تا حد کمی متاثر شد ولی مصرف خوراک به شکل کرامبل و پلت ، درجه رنگ زرد تخم مرغ را تا 4% کاهش داد. اثر شکل خوراک و اندازه غربال بر وزن نسبی اندام ها اندک بود به غیر از کاهش اندازه غربال از 8 به 5 میلی متر که وزن لوزالمعده را افزایش داد.
شکل خوراک اثر بزرگ تری برروی مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی (FCR) داشت. بهترین ضریب تبدیل غذایی از پرندگانی به دست آمد که خوراک پلت شده دریافت می کردند. تاثیر اندازه ذرات بر روی معدنی شدن پوسته تخم مرغ و عملکردهای لوزالمعده ای نیز بیان شد.

منبع نشریه کشت و صنعت شماره 108 مرداد 97