نمایشگاه نقاشی کودکان کار و خیابان (من درون)

نمایشگاه نقاشی کودکان کار

       با نزدیک شدن به روز جهانی کودک انجمن حامیان کودکان کار و خیابان و مربی توانای آن روژین کیوان پروژه نقاشی من درون را برنامه ریزی و اجرا نمودند. آنان در ادامه فعالیت مستمر خود برای بهتر کردن شرایط زندگی کودکان کار و خیابان این بار تلاش کردند با نشان دادن احساسات   درونی این کودکان نگاه […]