ممنوعیت خام فروشی نهاده ها اعمال می شود

دکترماکنعلی: در برنامه ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور، یکی از محورهای عملیاتی ما، کاهش وابستگی به نهاده های وارداتی خوراک دام است که در این زمینه محورهای مشخصی داریم. یکی از این محورها ممنوعیت خام فروشی نهاده های وارداتی است . به این شکل که این نهاده ها را به تدریج وارد شبکه های کارخانه خوراک دام کشور خواهیم […]