عوامل موثر بر اندازه و مدیریت افزایش اندازه تخم مرغ

مدیریت افزایش اندازه تخم مرغ 1-واریته تجاری با وزن تخم بالاتر را انتخاب کنید. در نژاد ،Hy-Lineسویه W-80 Plusوزن تخم بالاتری از سویه W-80دارد. در سویه Brownیا قهوه ای نیز قابلیت دستکاری زیادی در وزن تخم وجود دارد. 2- از برنامه نوری کاهشی آهسته تری در دوران پرورش ( 15هفته ابتدایی زندگی) استفاده شود. 3- […]