تاثیر اقدامات قبل از کشتار روی کیفیت قطعه بندی گوشت مرغ

پاشش آب همراه با تهویه مناسب در حین نگهداری در سالن کشتار باعث بهبود کیفیت گوشت پس از فرآوری می شود. تحقیقات نشان می دهد در صورت کاهش استرس گرمایی در هنگام نگهداری مرغ قبل از کشتار، ظرفیت نگهداری آب، امپدانس و ساختار گوشت سینه مرغ های گوشتی بهتر می شود . استفاد از تهویه […]