خاصیت اسمولایتیکی بتائین

·بتائین و کنترل فشار اسمزي سلول هاي بدن Øتنظیم اسمزي عبارت است از توانایی یک سلول در حفظ ساختار و عملکردش به وسیله تنظیم حرکت آب به داخل و خارج سلول (Kidd et al., 1997). این موضوع با اهمیتی است زیرا فعالیت سلول به وسیله تغییر در حجم آب سلول تحت تاثیر قرار می گیرد. […]