انتظار کاهش تولید خوراک در اتحادیه اروپا

به گفته انجمن خوراک اتحادیه اروپا، تولید خوراک صنعتی در سال ۲۰۳۰ میلادی ۳ تا ۶ درصد کاهش خواهد یافت بخشی از این کاهش بدلیل شیوع کرونا و بخشی دیگر بدلیل شروع بیماری های حیوانات است.