عدم تامین نهاده، اینبار صدای زنجیره های تولید را هم در آورد

در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت؛ مراسم ختم صنعت طیور در آینده ای نزدیک؛ عدم تامین نهاده، اینبار صدای زنجیره های تولید را هم در آورد. رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای زنجیره ای تولید گوشت مرغ کشور با ارسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی از عدم تامین نهاده ها برای این تشکل […]