تنظیم نمودن ایمنی: اهمیت آن در کنترل بیماری و واکسیناسیون حیوانات

امروزه تمایل به کاهش مصرف مکمل های آنتی بیوتیکی پیش گیری کننده در جیره حیوانات در سراسر دنیا مورد توجه است. هرچند که مکمل های توأم با آنتی بیوتیک از وقوع بعضی از بیماری ها کاسته، میزان رشد را افزایش داده و تأثیر جیره بر تولید حیوان را بهبود می بخشد. در حال حاضر، مدارک […]