پیشدان -میان دان ،پایان دان1 و پایان دان 2

پیشدان -میان دان ،پایان دان1 و پایان دان 2

دان آغازین (استارتر):

پس از گذشت یک هفته از سن جوجه گوشتی، نیاز آن به بسیاری از مواد مغذی کاهش یافته و بنابراین نیازمند مصرفی خوراکی متناسب با نیاز خود می باشد. دان آغازین با تامین احتیاجات جوجه در این مرحله زمانی و با سایز دانه بندی متناسب با وزن جوجه، رشد و عملکرد بهینه­ای را برای جوجه تضمین خواهد کرد.

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰