پس دان 2 (فینیشر 2)

در آخرین مرحله دوره پرورش، پس دان 2 که دارای بزرگترین سایز پلت را در مقایسه با دان های مراحل قبل دارد، وظیفه تامین نیازهای تغذیه ای مرغ را برعهده دارد. مصرف این دان تا زمان کشتار ادامه خواهد داشت.

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰