آنزیم OPTIZYME 361

شركت Anpario انگلستان، فرآورده مولتی آنزیمOptizyme 361 را توليد نموده است كه در صورت اضافه شدن به جیره، ترشحات آنزيمي طبيعي حیوان را تکمیل نموده و در نتيجه عمل هضم و جذب را بهبود مي بخشد. این مولتی آنزیم دارای دو آنزیم اصلی زايلاناز و بتاگلوكاناز است که اثرات سوء مواد ضدمغذی موجود در ذرت، گندم و جو را از بین می برند.همچنین، مولتی آنزيم Optizyme 361 حاوي مقادير زيادي سلولاز، همي سلولاز و سلوبياز مي باشد. اين آنزيم ها به همراه آميلاز، به تجزيه نشاسته و تبديل آن به قندهاي ساده نظير گلوكز و مالتوز كمك مي نمايد. همچنين همراه با پروتئازها به تجزيه پروتئين ها و تبديل آن به اسيدهاي آمينه و همراه با ليپازها به هضم چربي كمك مي كند.
مزایای استفاده از مولتی آنزیم ها:

 • امكان استفاده بهتر از اجزاء غذایی هضم شده
 • امكان استفاده بيشتر از اجزاء غذایی كمتر قابل هضم با هزينه كمتر
 • بهبود ضریب تبديل مواد غذایی
 • بهبود بهره وري
 • كاهش طول دوره پرورش
 • بهبود كيفيت لاشه
 • كاهش رطوبت فضولات
  میزان مصرف در مرغ گوشتی: 0.5 تا یک کیلوگرم در تن خوراک
  میزان مصرف در مرغ تخمگذار: 0.5 کیلوگرم در تن خوراک
تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰