عوامل موثر بر اندازه و مدیریت افزایش اندازه تخم مرغ

مدیریت افزایش اندازه تخم مرغ

1-واریته تجاری با وزن تخم بالاتر را انتخاب کنید. در نژاد ،Hy-Lineسویه W-80 Plusوزن تخم بالاتری از سویه W-80دارد. در سویه Brownیا قهوه ای نیز قابلیت دستکاری زیادی در وزن تخم وجود دارد.

2- از برنامه نوری کاهشی آهسته تری در دوران پرورش ( 15هفته ابتدایی زندگی) استفاده شود.

3- تحریک نوری را در اوزان بالاتر پولت ها انجام دهید

W-80 Plus: 1.25 Kg

Hy-Line Brown: 1.40 Kg

W-36: 1.27 Kg

4- کاهش های تدریجی کمتری در انرژی و متیونین/سیستئین خوراک در طول برنامه های تغذیه ای اعمال کنید.

الف: از فرمولاسیونی برای جیره استفاده کنید که نسبت به جیره توصیه شده در راهنمای نژادی Hy-Lineبه میزان 14تا 12درصد دارای آمینواسید قابل هضم بیشتری باشد (میلی گرم آمینواسید قابل هضم در هر پرنده در هر روز.) نسبت متیونین/سیستئین به لیزین را افزایش داده و به بالای 94درصد برسانید.

ب: اسید لینولئیک دارای تاثیر مثبت بر اندازه تخم است. به منظور افزایش اندازه تخم از 1.5گرم اسید لینولئیک به ازای هر پرنده در روز استفاده شود. همچنین توصیه می شود از منابع تامین کننده روغن که حاوی اسید لینولئیک بالاتر هستند مثل روغن سویا یا بذر کتان بهره ببرید.

ج: محتوای چربی تام و حمایتی جیره ها را افزایش دهید. مطالعات مقایسه ای نشان داده که با حفظ سطح اسید لینولئیک یکسان، پرندگانی که میزان چربی تام بیشتری مصرف می کنند تخم های بزرگتری نیز تولید خواهند کرد.

د: انرژی جیره را در سطح مناسب حفظ کنید. در مواقعی که کمبود انرژی جیره اتفاق می افتد مرغ های تخمگذار از پروتئین و آمینواسید به عنوان منبع انرژی استفاده کرده که این امر سبب کمبود اسیدهای آمینه در دسترس برای تامین اندازه مناسب تخم خواهد شد. در بسیاری از موارد کاهش اندازه تخم به دلیل کمبود انرژی جیره اتفاق می افتد. مصرف بیش از اندازه سطوح بالاتر از سطح توصیه شده انرژی نیز به دلیل کاهش مصرف خوراک سبب افت وزن تخم خواهد شد.