دریافت سهمیه ذرت با قیمت مصوب در بازارگاه

به نقل از معاون شرکت پشتیبانی امور دام : کلیه تولید کنندگان می‌توانند طبق سهمیه ابلاغی، برای دریافت ذرت به بازارگاه مراجعه و با اعطای مجوز، سایر نهاده‌ها نیز به نرخ مصوب در این سامانه عرضه می‌شود.

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت: ذرت شرکت پشتیبانی امور دام صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه و شرایط خاصی برای تشکل ها دیده نشده و کلیه تولید کنندگان می توانند این محصول را به نرخ مصوب خریداری کنند.

هم چنین همه تولید کنندگان می‌توانند با ثبت نیاز خود در سامانه بازارگاه طبق سهمیه ابلاغی ذرت را بدون محدودیت دریافت کنند .

وی افزود: ذرت موجود شرکت پشتیبانی مازاد بر ذخایر است و بر اساس نرخ مصوب عرضه می‌شود. برای عرضه سایر نهاده‌های دامی نیز منتظر مجوز وزیر جهاد کشاورزی یا معاون ایشان هستیم.