۶۰ میلیون راس دام سبک در کشور موجود است

تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور در تابستان سال ١٤٠٢ بیش از ٦٠ میلیون رأس برآورد شد.

نتایج طرح آمارگیری و اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک در فصل تابستان ١٤٠٢ نشان می‌دهد که در شهریور سال‌جاری تعداد ۴۵ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ١٥.٤ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور موجود بود.

در فصل تابستان سال جاری، ۲.۵ میلیون رأس «بره» و ٥٧٦ هزار رأس «بزغاله» در کشور متولد، نزدیک به ٥.١ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ١.٧ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور پروار شد.