کمبود اکسیژن و جنین جوجه ها

کمبود اکسیژن و جنین جوجه ها

تحقیقاتی در خصوص اثرات کمبود اکسیژن (17% اکسیژن) در طول مرحله پلاتو بر روی میزان سوخت و ساز بدن جنین، خصوصیات قلبی عروقی و رشد و نمو تا زمان تفریخ انجام شد.

جنین های قرار گرفته در معرض کمبود اکسیژن افزایش قابل توجهی را در تعداد  ضربان قلب نشان دادند و میزان هماتوکریت و هموگلوبین در روز هفدهم سیر صعودی داشت. نشانه ای از یک تطابق و عادت پذیری بعد از 6 ساعت کمبود اکسیژن در روز وجود داشت.

قرار گیری در معرض مداوم شرایط کمبود اکسیژن برای 72 ساعت منجر به تغییرات فیزیولوژیکی معنی داری شد و تاثیر زیان باری بر روی رشد و نمو جنین داشت. قرارگیری در معرض 12 ساعت در روز با شرایط کمبود اکسیژن، تغییرات حدواسطی ایجاد کرد. این امر کمک کرد که جنین از عهده این استرس بدون ایجاد تاثیر معنی داری بر رشد و نموش بر آید. کاهش سوخت وساز بدن ممکن است کاهش میزان متابولیسم ساکن را نشان داده و تولید حرارت را کاهش دهد. چنین تغییراتی ممکن است بر عملکردهای پس از تفریخ و تخصیص انرژی حدواسط مرحله نگهداری و رشد اثرگذار باشد، علی الخصوص زمانی که تحت شرایط استرس، افزایش تقاضای اکسيژن وجود دارد.

 

 

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت آذَر ماه 97