کاهش مصرف سویا

کاهش میزان مصرف جهانی کنجاله سویا طی ماه اکتبر تا دسامبر

میزان مصرف جهانی کنجاله سویا در 3 ماه اکتبر تا دسامبر سال 2016 احتمالا کمتر از حدی خواهد بود که انتظار می رفت. حداقل در ماه اکتبر و نوامبر میزان واردات کنجاله سویا به کشورهای وارد کننده کمتر از حدی خواهد بود که پیش بینی شده بود (نسبت به سال گذشته) قیمت های کنجاله سویا نسبت به غلات دیگر خوراک دام در طی هفته ها و ماه های گذشته بسیار بالا بود. با این حال که اکنون قیمت ها کاهش بسیار زیادی پیدا کرده اما بازتاب این کاهش قیمت ها هنوز تاثیری در افزایش میزان خرید نداشته است. از ظواهر امر پیداست که بسیاری از مصرف کننده ها در صنایع خوراک ترکیبی در اروپا و کشور های دیگر از لحاظ موجودی های پوشش کافی ندارند و تا زمانی که میزان روغنکشی های سویای آمریکای جنوبی کم است پیدا کردن فروشنده هایی که بتوانند این کسری را جبران کنند کار دشواری خواهند بود. در ماه اکتبر جمع کل صادرات روغن سویای آمریکا، برزیل و آرژانتین بسیار کم بود و به حدود 500 هزار تن محدود شد و این در حالیست که میزان صادرات سال گذشته این کشورها در حدود 760 هزار تن به ثبت رسیده است. در ماه سپتامبر نیز میزان صادرات G3 نسبت به سال گذشته 280 هزار تن کاهش داشت.

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت، سال پانزدهم، شماره 98، آذرماه 95