هضم نشاسته

این مقاله از کشور نیوزلند بر روی نشاسته ای انجام شد که 80-70 درصد ترکیب اغلب دانه غلات را تشکیل می دهد و منبع اولیه و اصلی انرژی برای طیور است. اگرچه تفکر بر این است که نشاسته توسط طیور به خوبی هضم می شود، ولی قابلیت هضم پذیری پایین نشاسته در کل دستگاه گوارش و ایلئوم در برخی مطالعات مشاهده شده است. ساختار و عملکرد دانه های نشاسته، تداخل عملشان با ماتریکس پروتئین و توانایی زیستی شان بعد از فرآوری خوراک، نقش مهمی را در قابلیت هضم پذیری نشاسته ایفا می کنند. هضم نشاسته به شدت به موقعیت ساختارش درون خوراک و ترکیبات غذایی مرتبط با دانه های نشاسته مربوط می باشد. پلی ساکارید های غیر نشاسته ای (NSP) مختلف، ذراتی همچون پلت ها، تغذیه با دانه کامل غلات و محتویات مواد فیبری، هضم پذیری نشاسته را تحت تاثیر قرار می دهند. این مقاله روی عوامل موثر بر هضم و جذب نشاسته در طیور متمرکز شده بود. اثربخشی ترکیبات غذایی به دانه و گرانول نشاسته، حلالیت و عدم حلالیت فیبر جیره و مواد ضد تغذیه ای وابسته است و فرآوری دان بر روی هضم نشاسته نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

منبع : دنیای کشت و صنعت شهریور 95 شماره 97