میزان آندوتوکسین در گرد و غبار

در تحقیقی در کشور کره، ارتباط مابین میزان آندوتوکسین در گرد و غبار موجود در سالن های پرورش جوجه و نشانگرهای ایمنولوژی در بدن پرندگان مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. تولید اینترفرون گاما توسط سلول های تک هسته ای جریان خون محیطی که توسط کانکاناولین A تحریک شده بود، در مرغان تخمگذار یا جوجه های گوشتی پرورش یافته در سالن ها یا فارم های واجد میزان بالاتر آندوتوکسین در گرد و غبار، به طور معنی داری پایین تر بود. الگوی مخالف در مورد غلظت کورتیزول پلاسمایی مشاهده شد که دارای میزان بالاتری در پرندگان پرورش یافته در سالن های واجد میزان آندوتوکسین در گرد و غبار بود. وقتی که لنفوسیت های جریان خون محیطی آزمایش شدند، درصد سلول های B در مرغ تخمگذار پرورش یافته در سالن های واجد میزان بالای آندوکسین در گرد و غبار پایین تر یافت شد. در مجموع و به طور کلی، احتمالاُ این نتایج به ارتباط منفی مابین میزان آندوکسین موجود در گرد و غبار، و سلول های واسطه ایمنی در جوجه اشاره دارند.

منبع : دنیای کشت و صنعت شهریور 95 شماره 97