معرفی محمد علی نیکبخت به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

محمد علی نیکبخت بعنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شد .
رییس جمهور در نامه ای به مجلس محمدعلی نیکبخت را بعنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی نمود.