مشارکت پرسنل شرکت در نوسازی تجهیزات ندای ماندگار

شهریور 1399آقایان سهراب حنیفی، سیامک همتی و آرمین شهسواریان (از پرسنل شرکت آرین رشد افزا) هزینه نوسازی قسمتی از تجهیزات موسسه ندای ماندگار را تقبل نمودند
این تجهیزات شامل سه دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز، یک دستگاه قیچی عمود بر، یک دستگاه چرخ سردوزو یک دستگاه قدزن جمعا به ارزش 590.000.000 ریال در قالب تفاهم نامه های مجزا در محل شرکت آرین رشد فزا و با حضور نمایندگان موسسه ندای ماندگار به امضا رسید و در وجه ندای ماندگار پرداخت گردید.
این تجهیزات هم تاکنون در موسسه ندای ماندگار در حال استفاده میباشند.

آشنایی با ندای ماندگار دروازه غار: http://www.nedayeemandegar.org/