مبارزه بیولوژیک با ملخ با استفاده از ماکیان

آگنا :مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در مبارزه بیولوژیک با ملخ از ماکیان همچون بوقلمون استفاده می‌شود و تاکنون ترویج و آموزش و اقدامات لازم در حال انجام است.
با اینکه از ابتدای فصل زراعی جاری تاکنون با چندین عامل خسارتزای مهم به خوبی مبارزه شده است وی بیان کرد: یکی از اقدامات مهم ردیابی و مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در سطحی بیش از ۴۵ هزار هکتار بوده است. همچنین ملزومات مبارزه با جوندگان برای پوشش ۴۵ هزار هکتار در فصل زراعی آتی تدارک شده است.
با اشاره با مبارزه با ملخ بیان کرد: مبارزه با ملخ در سطحی حدود هزار و ۲۰۰ هکتار در ۴ شهرستان استان انجام شد و برای سال آینده نیز مواد و تجهیزات مبارزه با توجه به اعتبارات جذب شده تدارک شده است. برای مبارزه با ملخ برنامه‌ای با کمک سایر معاونتها و مدیریت‌های سازمان دنبال می‌شود تا کشاورزان به مبارزه بیولوژیک با آفت ملخ ترغیب شوند.

وی در خصوص مبارزه بیولوژیک با ملخ افزود: در این نوع مبارزه از ماکیان همچون بوقلمون استفاده می‌‌شود و ترویج و آموزش و اقدامات لازم انجام شده و در حال انجام است.