مانان اولیگو ساکارید و فلورسکوم جوجه های گوشتی

تحقیقاتی در کشور ایرلند جهت تعیین اثرات تجدیدپذیر افزودن مکمل مانان اولیگوساکارید (MOS) به جیره ها، بر ساختار و عملکرد جمعیت باکتریایی سکوم جوجه های گوشتی انجام شد. در روزهای 7، 21 و 35 به صورت تصادفی، 12 جوجه گوشتی از گله های 000/10 قطعه ای طیور گرفته شدند که مانان اولیگوساکارید دریافت کرده یا نکرده بودند. از محتویات سکوم آن ها نمونه برداری انجام شد و گونه باکتری های غالب شناسایی و تشخیص داده شدند. گونه باکتری ها غالب در طی دو آزمایش، در تمامی سه رده سنی فیرمیکوتس، باکتروئیدتیس، پروتئوباکتریا، اکتینوباکتریا و تنریکوتس بود.
مکمل مانان اولیگو ساکارید از سنین 7 تا 35 روزگی، میزان باکتری های سکوم را با برجسته ترین اثراتی که بعدها ظاهر شدند، تغییر داد. نشان داده شد که تغییرات در جمعیت باکتریابی ناشی از مداخله مانان اولیگوساکارید، به طور مشابه قابلیت های عملکردی سکوم را تغییر داد.

منبع : دنیای کشت و صنعت شهریور 95 شماره 97