قم اردیبهشت 1385 نمایشگاه دام، طیور، آبزیان.

سایر نمایشگاه های تخصصی