فاکتورهای مهم آغاز زندگی در جوجه های گوشتی

با بهینه سازی شرایط خوراک آب و سالن های مرغداری در آغاززندگی، میزان محافظت جوجه های گوشت در برابر چالش های غیرعفونی ریه افزایش پیدا خواهد کرد. مطلب فوق حاصل تحقیقات دانشمندان در مرکز دانشگاه واگنینگ هلند می باشد. شرایط اولیه زندگی از جمله وضعیت در دسترس بودن خوراک و آب بلافاصله پس از دوره تفریخ و شرایط سالن ها میزان بهبود و رشد ایمنی را تحت تاثیر قرار داده و واکنش صحیح سیستم ایمنی بدن را در دوره پرورش خواهد شد. مطالعه مذکور که توسط محققین گروه تطابق فیزیولوژی دانشگاه واگنینگ هلند صورت گرفت نتایج تلفیق شرایط فوق الذکر در آغاز زندگی جوجه ها را با هدف واکنش ایمنی بدن و همچنین واکنش آنتی بادی (پادزهر) خاص در چالش غیر عفونی ریه را مورد مطالعه قرار داد. جوجه های گوشتی آب و خوراک را بلافاصله بعد از تفریخ یا با مدت زمان فاصله ای 72ساعته دریافت کرده که درشرایط سیستم های نگهداری بر روی کف سالن با قفس پرورش یافتند. در سن چهار هفتگی، در جیره آنها از ترکیب (Escherichia Coli Lipopolysaccharide Lps) و یا آلبومین سرم انسانی (HUMAN SERUM ALBOUMIN HUSA) و تیتر آنتی بادی تا 14 روز پس از استفاده از چالش مذکور اندازه گیری شد. درآزمایش مذکور فاصله زمانی پس از دوره تفریخ و دسترسی به خوراک در جوجه هایی که بروی کف سالن ها و روی بستر نگهداری می شدند به تعویق افتاد و نتیجه آن حاکی از افزایش قابل توجه تیترهای آنتی بادی ها در برابر آلبومین سرم انسانی بود. این جوجه ها قویترین واکنش به بیماری و همچنین ضعیف ترین عملکرد را در واکنش به چالش ایجاد شده از خود نشان دادند که بیانگر این است که جوجه هایی که در دسترسی به خوراک با تاخیر مواجه می باشند به محیط هایی که دارای فشار آنتی ژنیک (آنتی بادی) بالا باشد حساس ترند. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که شرایط خوراک و سالنهای پرورش در آغاز زندگی جوجه های گوشتی میزان واکنش آنها را به چالش های ایجاد شده در طول دوره پرورش تحت تاثیر قرار می دهند. دو عامل فوق الذکر در اوایل زندگی که تلاش برای ایجاد تعادل بین مقاومت در برابر بیماری ها و عملکرد طیور صورت می پذیرد، مد نظر قرار بگیرد.

منبع: دنیای کشت صنعت