سیر علیه کلستریدیوم پرفرنژنس

تحقیقی در پاکستان، اثرات ضد میکروبی سیر (5/2،2، 5/1،1، 5/0، 0 گرم سیر در هر کیلوگرم دان) را علیه کلستریدیوم پرفرنژنس به عنوان یک محرک رشد در جوجه های گوشتی بررسی کرد.
نتایج نشان داداند که سیر (در تیمار حاوی 1 گرم سیر به ازای هرکیلوگرم دان) مصرف دان را به طور معنی داری کاهش داد، ولی ضریب تبدیل غذایی (FCR) را بهبود بخشید. مکمل شدن با سیر تاثیری بر روی وزن اکتسابی نداشت، ولی تعداد باکترهای کلستریدیوم پرفرنژنس سکومی را کاهش داد. در نهایت نتیجه گیری گردید که میزان 1 و 5/1 گرم سیر در هر کیلوگرم دان، از بیماری تحت حاد تورم روده ای نزله ای (انتریت نکروتیک) جلوگیری کرده و عملکرد جوجه گوشتی را ارتقاء و بهبود بخشید.

منبع: دنیای کشت صنعت، شهریور 94