بهمن1389 سمنان برگزاری سمینار علمی آموزشی با حضور کارشناسان خارجی

سمنان بهمن 1389برگزاری سمینار علمی آموزشی با حضور کارشناسان خارجی