زنجان خرداد 1390 سمینار علمی آموزشی با حضور کارشناسان خارجی