زبان بدن خرگوش ها چه می گوید؟


زبان بدن خرگوش ها گاهاً پیچیده و مبهم است بنابراین درک احساس آنها همیشه آسان نیست.یکی از بهترین راهها برای فهم احساس آنها،گوش خرگوش است.به عنوان مثال،اگر خرگوشی گوش های خود را صاف و رو به بالا نگه دارد،خوشحال و سرحال است اما در مقابل،یک خرگوش نگران و ترسیده گوش های خود را افتاده به سمت پشت نگه می دارد.از دیگر علائمی که می توان از روی آنها به احساس درونی خرگوش پی برد،چشم ها و وضعیت بدن خرگوش است.علاوه بر اینها،رفتار خرگوش نیز بیانگر احساس اوست؛به عنوان مثال وقتی خرگوشی مضطرب است جایی پنهان می شود.
ما در این مقاله نکاتی در رابطه با زبان بدن خرگوش ها به همراه تصویر ارائه کردیم که می توانید از آنها برای درک بهتر احساس درونی خرگوشتان کمک بگیرید.اما به خاطر داشته باشید که اگر رفتار حیوانتان شما را نگران می کند حتماً با دامپزشک مشورت کنید.خرگوش شاد و سرحال

تمامی خرگوش هایی که در تصاویر بالا می بینید شاد و سرحال هستند.در تصاویر 3–1 همانطور که می بینید، گوش ها نزدیک به یکدیگر صاف و رو به بالا (با زاویۀ بسیار کمی به عقب) ایستاده اند و حتی ممکن است در این حالات چشم ها نیمه باز باشند.
در تصویر 1 خرگوش در حال استراحت و خواب است؛ وضعیت بدن آرام و پاها جمع شده به داخل است.
در تصویر 2 خرگوش دراز کشیده در حالی که پنجه های جلویی را در مقابل خود و پاهای عقب را چسبیده بهم و رو به پشت دراز کرده است. بدن خرگوش آرام و کشیده است.
در تصویر 3 خرگوش با بدنی کشیده و آرام دراز کشیده در حالی که پنجه های جلویی را در مقابل خود و پاهای عقب را با فاصله از هم و رو به پشت دراز کرده است.
در تصویر 4 خرگوش به هوا می پرد و در حالیکه تمام 4 پنجۀ خود را بالای زمین نگه داشته پیش از فرود آمدن برروی زمین چرخ کوچولویی هم در هوا می زند.
خرگوش مضطرب و ترسیده
خرگوشی که در تصاویر بالا دیدید به شما می گوید که ترسیده . مضطرب است و دوست ندارد که به او نزدیک شوید.
در تصویر 1 خرگوش چمباتمه زده، ماهیچه هایش منقبض، سرش را نزدیک به زمین پایین آورده، گوش ها با فاصله از یکدیگر و رو به عقب پهن شده اند و مردمک چشمانش گشاد شده است.
همانطور که در تصویر 2 می بینید، خرگوش هایی که ترسیده اند یا مضطرب هستند ممکن است حود را جایی پنهان کنند.خرگوش عصبانی یا بسیار ناراضی

همانطور که در تصویر 1 می بینید، خرگوش برمی گردد و از شما دور می شود در حالیکه با پاهای عقبش ضربه های محکمی به زمین وارد می آورد و گوش ها رو به عقب جمع شده است.
همانطور که در تصویر 2 می بینید، خرگوش بر روی پاهای عقبی خود ایستاده و پنجه های جلویی خود را به حالت بوکس درآورده؛ گوش هایش به بالا جمع شده و ممکن است صداهای غُرغُر مانندی هم از او بشنوید.
همانند تصویر شماره 3 خرگوش با حالتی عصبی و مضطرب ایستاده و پای عقب خود را با صدای تاپ تاپ بر زمین می کوبد. دُم خود را ایستاده و گوش هایش را رو به بالا نگه داشته، عضلات صورتش فشرده و مردمک چشمانش گشاد می شود.
در تصویر شماره 4 می بینید که خرگوش بسیار عصبی است و به نحوی ایستاده که تمام بدن و وزنش به پایین جمع شده، سرش متمایل به بالاست، دهانش باز و دندان هایش دیده می شوند. دُمش رو به بالا و گوش ها را به عقب و اندکی به پایین نگه داشته، مردمک چشمانش گشاد و باز شده است.
منبع: ITP.net