روغن فلفل صورتی

اثرات روغن فلفل صورتی (4/0 درصد) همراه با مکمل ویتامین E (20 میلی گرم) بر روی جمعیت میکروب های روده ی جوجه گوشتی در کشور برزیل مورد تحقیق و ارزیابی قرار گرفت. افزودن روغن فلفل صورتی، وزن نسبی روده را کاهش داد و گروه کنترل منفی، پایین ترین تعداد لاکتوباسیلوس روده ای را داشتند. استفاده از روغن فلفل صورتی با و بدون ویتامینE ، به طور معنی داری جمعیت باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و ای کولای را کاهش داد. این نتیجه گیری حاصل شد که افزودن روغن فلفل صورتی، جمعیت میکروب های روده ای را تغییر می دهد.

منبع: دنیای کشت صنعت، شهریور 94