رشد و نمو دستگاه گوارش طیور

رشد و نمو دستگاه گوارش طیور

یک کار تحقیقی در کشور ترکیه جهت تعیین تاثیرات سن مرغ مادر و محدودیت انرژی خوراک در سنین پایین بر روی رشد و نمو دستگاه گوارش جوجه های گوشتی انجام شد.

وزن های نسبی پیش معده، دوازدهه، ایلئوم و کل روده کوچک به دست آمده از جوجه های گوشتی جوان در سن 21 روزگی به طور معنی داری بیشتر از آن هایی بود که از مرغان مادر پیر حاصل شده بودند. وزن نسبی کل روده کوچک و طول کل روده کوچک در گروه دارای محدودیت انرژی در خوراک، به طور معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود.

نتیجه گیری شد که رشد و نمو دستگاه گوارش جوجه های گوشتی به محدودیت غذایی در اوایل دوره رشد جوجه های گوشتی حساس است و اتخاذ جیره ای با انرژی محدود شده، وزن نسبی پیش معده را کاهش و وزن نسبی کل روده کوچک و طول کل روده کوچک را افزایش می دهد.

 

 

 

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت آذَر ماه 97