تهران پاییز 1393 برگزاری سمینار با حضور کارشناسان خارجی