تهران مهرماه 1387 نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته.