تهران. آذر ماه 1396 نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته.