تهران آبان ماه 1393 نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته.