تهران، آبان ماه 1390 نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان وصنایع وابسته.